English Dharma Lecturer

Ven. Jue Qian, Humanistic Buddhism

 

Ven. Jue Qian, The Six Paramitas

 

Ven. Jue Qian, Buddhism 101

 

Ven. Jue Qian, Ten Oxherding Zen

 

Ven. Jue Qian, Heart Sutra

 

Ven. Miao Zang, Putting on the Five Precepts Robe

 

Ven. Miao Zang, How to take off the Buddhist Black Robe

 

Ven. Miaozang, How to take off the Five Precepts and Bodhisattva Precepts Brown Robe

 

Ven. Miao Zang, How to put on the Buddhist Black Robe

X